Prosjektnavn: Utførende firma:
Prosjektleder: Takareal [m²]:
Referanseperson:
Kostnad tilleggsisolering* [kr/m²]: CO2-utslipp oppv. [g/kWh]:
Energipris oppvarming [kr/kWh]: Kalkulasjonsrente [%]:
*Ekstra kostnad (inkl. mva) pr m² takareal. Levetid tilleggsisolering [år]:
Uverdi før tilleggsiso.: -
Uverdi etter tilleggsiso.: -
1)


Årlig spart energi: -
Årlig spart CO2-utslipp: -
Årlig spart beløp: -
2)


Tilbakebetalingstid: -
Nåverdi tilleggsisolasjon:
Internrente investering: -


1) U-verdikrav reviderte byggeforskrifter (TEK10/17): 0.13 W/m²K. Absolutt minstekrav byggeforskrift: 0.18 W/m²K.
U-verdiene er beregnet etter ISO/FDIS 6946.

2) Spart energi er beregnet ut fra graddagstall for gitt kommune.